Reklama
 
Blog | Milan Mraček

Antikomunismus

Je to zhruba dva roky, co se z úst lidí na levé části politického spektra, či přesněji od představitelů levice a KSČM (protože ta není levicovou stranou, nýbrž stranou extrémistickou) začalo linout slovní spojení „primitivní antikomunismus“. Za primitivního antikomunistu byli označováni ti, kdo poukazovali na zločinnou podstatu komunismu a vyslovovali se proti snaze vtáhnout KSČM (přímo či nepřímo) do vládních lavic.

 

I v mém okolí často zaznívaly věty typu: „Komunismus není špatná myšlenka, jen byla zneužita.“ Když jsem namítal, že zrůdnost komunistické myšleny vyvěrá přímo z ideových základů, tedy z Manifestu Komunistické strany pánů Marxe a Engelse, kteří od počátku vyzývají k násilí, bylo mi odpovídáno, že tomu tak není.

Vyhledal jsem si tedy zmíněný manifest, konkrétně bod IV STANOVISKO KOMUNISTŮ K RŮZNÝM OPOZIČNÍM STRANÁM. Poslední odstavec, první a druhá věta: „Komunisté pokládají za nedůstojné, aby tajili své názory a úmysly. Prohlašují otevřeně, že jejich cílů lze dosáhnout jen násilným svržením celého dosavadního společenského řádu.“

Překvapilo mne, že ani zmíněné jasné slovo nevedlo mé kolegy v diskusi k přiznání násilnosti komunistické myšlenky. Naproti tomu se mi dostalo tvrzení, že se jedná pouze o chybu v překladu, protože v německém originálu nic takového není.

Reklama

Němčinou téměř nevládnu, ale google a google translator dělají divy: „Die Kommunisten verschmähen es, ihre Ansichten und Absichten zu verheimlichen. Sie erklären es offen, dass ihre Zwecke nur erreicht werden können durch den gewaltsamen Umsturz aller bisherigen Gesellschaftsordnung.“ – slova „nur durch den gewaltsamen“ tak překládám jako „pouze násilným“.

Ale není to jen citovaný odstavec. V Manifestu Komunistické strany je spousta dalších pasáží, v nichž se komunisté otevřené přiznávají ke krokům, ze kterých lze násilí vysledovat:

a)      Zrušení rodiny (tj. odebrání dětí rodičům)

b)      Zavedení společenství žen (tj. zrušení institutu manželství)

c)       Zrušení dědického práva (tj. krást i po smrti)

d)      Vyvlastnění pozemkového majetku (tj. okrást i rolníky)

e)      Pracovní povinnost (tj. gulag)

f)       Zřízení průmyslových armád, zejména pro zemědělství (tj. Kambodža Rudých Khmérů)

(uvedené záměry z bodu II Proletáři a komunisté)

Pro výše uvedené je proto zapotřebí opakovat, že neplatí tvrzení, že myšlenka je dobrá, jen byla zneužita. Nejde o zneužití, nýbrž o opovrženíhodnou, nelidskou a násilnickou ideu, která vychází a využívá nejhorších lidských vlastností.

Výše uvedené, spolu s více než 100 miliony obětí, které za sebou komunistická hrůzovláda po světě přinesla, jsou pro mne dostatečným důvodem, abych se vždy vyslovoval proti komunismu. Stejně jako proti ostatním totalitním ideologiím, které stojí proti demokracii a které mají krev na rukou.

Vraťme se ale k v úvodu zmíněnému sousloví. Primitivní antikomunismus. Co to vlastně znamená?

Primitivní…

Jedná se o odmítání něčeho bez bližších souvislostí? Pokud ano, je to podstatné? Lidská bytost je ze své podstaty nadána schopností rozlišovat dobro a zlo. Komunismus je zlo. Antikomunismus je pak logickým závěrem zdravého organismu a to bez ohledu na to, zda je podložený argumenty, nebo vychází z prosté lidskosti.