Reklama
 
Blog | Milan Mraček

Návrh Záměru na účast MČPraha 10 při stadionu EDEN

Návrh Záměru na účast městské části Praha 10 při využití Multifunkčního areálu na Praze 10 – stadionu Eden

Důvod předložení:

Usnesení ZMČ č. 7/21/2003 ze dne 4. 12. 2003

Obsah:

Reklama

I. Návrh usnesení rady

II. Důvodová zpráva

III. Přílohy: č. 1 – Prohlášení o záměru společnosti E SIDE PROPERTY LIMITED organizační složka v ČR

č. 2 – Memorandum o vzájemné spolupráci ze dne 16. 10. 2006

č. 3 – Návrh usnesení ZMČ

Stanovisko:

I. Výborů ZMČ: –

II. Komisí RMČ: –

III. Odborů ÚMČ: –

 

 

 

Předkládá:

Bohumil Zoufalík, 1. zástupce starosty

 

Vedoucí odboru:

Mgr. David Ekstein, vedoucí OMP

 

Zpracoval:

Mgr. David Ekstein, OMP

 

Městská část Praha 10

 

RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 10

 

Návrh usnesení

Rady městské části Praha 10

číslo

ze dne 26. 11. 2008

 

k návrhu Záměru na účast městské části Praha 10 při využití Multifunkčního areálu na Praze 10 – stadionu Eden

 

Rada m. č. Praha 10

 

I. souhlasí

a) se Záměrem na účast městské části Praha 10 při využití Multifunkčního areálu na Praze 10 – stadionu Eden dle důvodové zprávy k tomuto materiálu

 

b) s návrhem usnesení ZMČ dle přílohy č. 3 předloženého materiálu

 

II. pověřuje

Bohumila Zoufalíka, 1. zástupce starosty, předložit návrh Záměru na účast městské části Praha 10 při využití Multifunkčního areálu na Praze 10 – stadionu Eden Zastupitelstvu m.č. Praha 10 na jeho zasedání dne 4. 12. 2008

 

 

 

 

Předkladatel: Bohumil Zoufalík, 1. zástupce starosty

Anotace:

Provede

Na vědomí:

Garant: Mgr. Ekstein, ved. OMP

 

Důvodová zpráva

 

 

Usnesením č. 7/21/03 ze dne 4. 12. 2003 schválilo ZMČ záměr na výstavbu sportovního areálu – fotbalového stadionu (dále jen stadion) na území m. č. Praha 10 za účasti m. č. Praha 10. Zároveň bylo RMČ uloženo vypracovat konkretizaci záměru dle bodu I. tohoto usnesení, včetně analýzy budoucího umístění ve variantách a modelu vstupu m. č. Praha 10 do projektu.

 

ZMČ svým usnesením č. 11/23/2004 vzalo na vědomí záměr na výstavbu stadionu na území m. č. Praha 10 za účasti m. č. Praha 10 v rozsahu dle studie a uložilo RMČ konkretizovat předmětný záměr a předložit jej ZMČ ke schválení.

 

ZMČ dále RMČ uložilo projednat konkrétní podmínky majetkového vstupu městské části Praha 10 do společnosti BOHEMIANS REAL a. s. a předložit ZMČ návrh kupní smlouvy ke schválení, a to z důvodu, že majetkový vstup do společnosti BOHEMIANS REAL, a. s. byl základním předpokladem realizace schváleného záměru. Podmínky majetkové vstupu se v daném období nepodařilo dojednat.

 

V první polovině roku 2005 se na městskou část Praha 10 obrátili zástupci společnosti KEY INVESTMENTS a.s. se sídlem Praha 1, Růžová 950/15, IČ: 25748611 s návrhem na spoluúčast městské části Praha 10 při přípravě a realizaci záměru výstavby multifunkčního areálu na území Městské části Praha 10 – Eden, jehož součástí bude městský fotbalový stadion. KEY INVESTMENTS a.s. v součinnosti s SK Slavia Praha, SK Slavia Praha – fotbal připravovala předmětný záměr k realizaci. Městské části Praha 10 měla být na základě Prohlášení podpory záměru předložena k posouzení analýza záměru. Předmětem analýzy měla být specifikace architektonického řešení, studie nákladů a výnosů, způsob participace jednotlivých partnerů na realizaci záměru, zejména spoluúčast městské části Praha 10 a způsob financování záměru. Rada městské části svým usnesením č. 340 ze dne 30. 5. 2005 schválila prohlášení, že podporuje záměr výstavby multifunkčního areálu na území Městské části Praha 10 – Eden, jehož součástí bude městský fotbalový stadion (dále jen záměr výstavby multifunkčního areálu), vítá snahu společnosti KEY INVESTMENTS a.s. se sídlem Praha 1, Růžová 950/15, IČ: 25748611, jakožto poskytovatele poradenské činnosti, směřující k přípravě a realizaci záměru výstavby multifunkčního areálu, posoudí analýzu záměru výstavby multifunkčního areálu, která jí bude společností KEY INVESTMENTS a.s. předložena a konkrétní formu a obsah podpory záměru výstavby multifunkčního areálu a činnosti společnosti KEY INVESTMENTS a.s. stanoví na základě posouzení předložené analýzy záměru výstavby multifunkčního areálu.

 

Na podzim roku 2006 společnost E SIDE PROPERTY LIMITED, se sídlem 3rd Floor, 15 Hannover Square, London W1S 1HS Spojené království Velké Británie a Severního Irska, IČ: 5816786 a její organizační složka v ČR se sídlem Praha 1, Lazarská 5, PSČ: 110 00, IČ: 27590623 zahájila ve spolupráci se stavební firmou HOCHTIEF realizaci výstavby fotbalového stadionu v Praze 10 – Edenu. Vzhledem k tomu, že městská část Praha 10 vždy plně podporovala předmětnou výstavbu, bylo v souladu s výše uvedeným usnesením ZMČ schváleno memorandum, který je přílohou č. 2 tohoto materiálu. Předmětné memorandum mělo být jasným signálem o spolupráci a podpoře účastníků memoranda při realizaci výstavby fotbalového stadionu v Praze 10 – Edenu, která byla dokončena v letošním roce. Memorandum bylo zároveň vstupním dokumentem pro případné vytvoření užšího právního rámce spolupráce, kterého by se městská část Praha 10 účastnila prostřednictvím společnosti PRAHA 10 – Majetková, a.s., jejímž je jediným akcionářem. V neposlední řadě memorandum deklarovalo zájem městské části Praha 10 na řešení situace fotbalového klubu Bohemians 1905 ve vztahu k možnostem využití nového fotbalového stadionu tímto klubem. Ke slavnostnímu podpisu memoranda došlo v rámci položení základního kamene fotbalového stadionu dne 16. 10. 2006.

 

Dne 25. 11. 2008 obdržela městská část Praha 10 Prohlášení o záměru společnosti E SIDE PROPERTY LIMITED organizační složka v ČR (dále jen ESP), které tvoří přílohu č. 1 tohoto materiálu. Předmětným prohlášením deklaruje ESP svůj zájem vložit nemovitý majetek Stadionu Eden do nové akciové společnosti (dále jen “New Co.”), jejímž prostřednictvím bude uskutečňovat svůj podnikatelský záměr a naplňovat svůj zájem na podpoře rozvoje sportu, kulturních, zájmových a jiných občanských aktivit, k čemuž je Stadion Eden předurčen jako multifunkční areál. Zároveň ESP deklaruje svůj zájem na bližší spolupráci s Městskou částí Praha 10 při zajišťování sportovních, kulturních a jiných aktivit občanů Prahy 10 a proto nabízí Městské části Praha 10 majetkovou účast v New Co. ve výši do 34 % (dále jen “Podíl”), aby tak ESP a Městská část Praha 10 mohli společně a tím i ve větší míře a efektivněji zajišťovat podporu a rozvoj sportu, kulturních, zájmových a jiných občanských aktivit. Předmětná nabídka platí do 20. 12. 2008.

 

Realizace předloženého Záměru na účast městské části Praha 10 při využití Multifunkčního areálu na Praze 10 – stadionu Eden by byla završením dlouhodobé snahy městské části Praha 10 aktivně podporovat sportovní, kulturní, zájmové a jiné občanské aktivity na území městské části Praha 10.

 

Jako nejvhodnější se jeví realizace vstupu do nové akciové společnosti, do které bude ve smyslu Prohlášení o záměru společnosti ESP vložen nemovitý majetek Stadionu Eden prostřednictvím společnosti Praha 10 – Majetková, a. s., jejímž jediným zakladatelem a akcionářem je městská část Praha 10.

 

Podmínky vstupu společnosti PRAHA 10 – Majetková, a.s. do nové akciové společnosti, do které bude ve smyslu Prohlášení o záměru společnosti ESP vložen nemovitý majetek Stadionu Eden navrhujeme následující:

 

 1. Stadion Eden bude využíván rovněž klubem Bohemians 1905, za tímto účelem proběhnou jednání se zástupci ESP, SK Slavia – fotbal, a.s. a Bohemians 1905, a.s.
 2.  

 3. majetková účast městské části Praha 10 prostřednictvím PRAHA 10 – Majetková, a.s. v nové akciové společnosti bude činit 34%, jedná se kontrolní podíl ve smyslu ustanovení §186 odst. 2 obchodního zákoníku (bez souhlasu zástupců městské části nelze rozhodnout zejm. o změně stanov, o zvýšení či snížení základního kapitálu a o převodu nebo nájmu podniku)
 4.  

 5. hodnota majetkové účasti městské části Praha 10 prostřednictvím PRAHA 10 – Majetková, a.s. v nové akciové společnosti ve výši 34% bude stanovena na základě znaleckého posudku, jehož objednatelem bude městská část Praha 10.
 6.  

   

Z výše uvedených důvodů navrhujeme schválení Záměru na účast městské části Praha 10 při využití Multifunkčního areálu na Praze 10 – stadionu Eden dle důvodové zprávy a pověření RMČ k projednání podmínek účasti městské části Praha 10 při využití Multifunkčního areálu na Praze 10 – stadionu Eden prostřednictvím PRAHA 10 – Majetková, a.s. dle důvodové zprávy k tomuto materiálu. Při splnění podmínek dle důvodové zprávy bude RMČ pověřena k realizaci vstupu společnosti PRAHA 10 – Majetková, a.s. do nové akciové společnosti, do které bude vložen nemovitý majetek Stadionu Eden.

 

O výsledcích jednání bude ZMČ informováno na svém zasedání dne 16. 4. 2009.

Příloha č. 2

Prohlášení o záměru

 

E SIDE PROPERTY LIMITED, se sídlem 15 Hanover Square, London W1S 1 HS, UK, ID: 5816786, jednající prostřednictvím E SIDE PROPERTY LIMITED organizační složka v ČR, se sídlem Praha 10, Vladivostocká 1460/10, PSČ 100 05, IČ: 275 90 623, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl A, vložka 55114, (dále jen “ESP”) (zastoupená na základě plné moci Mgr. Ing. Ivo Halou, advokátem, ev.č. ČAK 09824, se sídlem Anglická 140/20, Praha 2, PSČ 120 00).

 

VZHLEDEM K TOMU, ŽE:

 

 1. ESP je na základě smlouvy o dílo ze dne 8. 9. 2006 (dále jen “Smlouva o dílo”) uzavřené mezi společností ESP a společností HOCHTIEF CZ a.s., IČ 466 78 468, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze v oddílu B, vložka 6229, se sídlem 5, Plzeňská 16/3217, PSČ 150 00, vlastníkem Multifunkčního fotbalového areálu v Praze 10 – Eden (dále jen “Stadion Eden”).
 2.  

 

B) Budova Stadionu Eden stojí na pozemcích, které jsou ve vlastnictví SPORTOVNÍHO KLUBU SLAVIA PRAHA občanské sdružení, se sídlem Vladivostocká 1460/2, 100 05 Praha 10, IČ: 00548693 (dále jen “SK Slavia”).

 

 1. ESP je oprávněna užívat pozemky pod budovou Stadionu Eden na základě uzavřené nájemní smlouvy mezi ESP a SK Slavia za roční nájemné ve výši 1 000,- Kč, přičemž doba trvání nájmu je sjednána do 31. 12. 2045, když ESP současně svědčí právo na prodloužení za nezměněných podmínek o dalších 50 let. Dále bude ve prospěch ESP ze strany SK Slavia zřízeno věcné břemeno výstavby, umístění a následného provozu budovy Stadionu Eden, a to pod číslem vkladu v katastru nemovitostí V-18503/2008.
 2.  

   

 3. ESP má zájem provozovat Stadion Eden jako součást sportovního a kulturního života občanů, zájmových sdružení a sportovních klubů především na Praze 10. ESP má v úmyslu navázat na historické tradice a sportovní odkaz spojený s fotbalem a kulturními aktivitami v Edenu, k čemuž je přinejmenším žádoucí spolupráce s Městskou částí Praha 10 a proto ESP činí toto
 4.  

 

 

prohlášení o záměru.

 

 

ESP má zájem vložit nemovitý majetek Stadionu Eden do nové akciové společnosti (dále jen “New Co.”), jejímž prostřednictvím bude uskutečňovat svůj podnikatelský záměr a naplňovat svůj zájem na podpoře rozvoje sportu, kulturních, zájmových a jiných občanských aktivit, k čemuž je Stadion Eden předurčení jako multifunkční areál.

 

ESP vloží nemovitý majetek do New Co. za částku stanovenou znalcem určeným soudem postupem podle obchodního zákoníku.

 

ESP převede na New Co. činnosti a právní vztahy, když jde zejména o právní vztahy z nájmu, které jsou spojeny s vlastnictvím Stadionu Eden, aby tak byla zajištěna rentabilita podnikání New Co., jakož i schopnost podporovat a rozvíjet sportovní a občanské aktivity.

 

ESP ocení hodnotu akcí New Co. vhodnou znaleckou metodou ve vazbě na budoucí výnosy z podnikání New Co..

 

ESP má zájem na bližší spolupráci s Městskou částí Praha 10 při zajišťování sportovních, kulturních a jiných aktivit občanů Prahy 10 a proto má ESP zájem nabídnout Městské části Praha 10 majetkovou účast v New Co. ve výši do 34 % (dále jen “Podíl”), aby tak ESP a Městská část Praha 10 mohli společně a tím i ve větší míře a efektivněji zajišťovat podporu a rozvoj sportu, kulturních, zájmových a jiných občanských aktivit.

 

ESP v případě zájmu o tuto indikativní nabídku předloží pro jednání o ceně majetkové účasti v New Co. Městské části Praha 10 ocenění nemovitého majetku Stadionu Eden, jakož i ocenění akcií New Co..

 

ESP s odkazem na uvedené činí tento projev o záměru – indikativní nabídku na účast na podnikání při využití Multifunkční areálu na Praze – Stadionu Eden, který je určen Městské části Praha 10 a platí do 20. 12. 2008.

 

 

 

 

V Praze, dne 24. 11. 2008 E SIDE PROPERTY LIMITED organizační složka v ČR

Mgr. Ing. Ivo Hala., advokát

 

 

Příloha č. 3

 

 

Městská část Praha 10

 

ZASTUPITELSTVO MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 10

 

Návrh usnesení

Zastupitelstva městské části Praha 10

číslo

ze dne 4. 12. 2008

 

k návrhu Záměru na účast městské části Praha 10 při využití Multifunkčního areálu na Praze 10 – stadionu Eden

Zastupitelstvo městské části Praha 10

 

I. schvaluje

Záměr na účast městské části Praha 10 při využití Multifunkčního areálu na Praze 10 – stadionu Eden dle důvodové zprávy k tomuto materiálu

 

 

 1. pověřuje
 2. 1. Radu m.č. Praha 10

  1.1. projednat podmínky účasti městské části Praha 10 při využití Multifunkčního areálu na Praze 10 – stadionu Eden dle důvodové zprávy k tomuto materiálu a při splnění předmětných podmínek realizovat vstup společnosti PRAHA 10 – Majetková, a.s. do nové akciové společnosti, do které bude ve smyslu Přílohy č. 1 tohoto materiálu – Prohlášení o záměru společnosti E SIDE PROPERTY LIMITED organizační složka v ČR vložen nemovitý majetek Stadionu Eden

   

KT: 16. 4. 2009

III. ukládá

1. Radě m.č. Praha 10

1.1. informovat ZMČ o výsledcích jednání dle bodu II. tohoto usnesení

 

KT: 16. 4. 2009