Reklama
 
Blog | Milan Mraček

Ovládnutí legislativního procesu soukromými subjekty

Stejné slovní spojení, které je názvem tohoto článku, použil ve své včerejší řeči na plénu Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR poslanec sociální demokracie Ing. Břetislav Petr. Učinil tak u příležitosti svého návrhu již posedmé vyřadit vládní novelu horního zákona z programu schůze Poslanecké sněmovny, kdy konkrétně uvedl: „Co mě děsí, jsou u této novely náznaky toho, že se jedná o ovládnutí legislativního procesu soukromými subjekty nebo organizacemi“ Když se podíváme poněkud blíže zjistíme, že pan poslanec ví o čem mluví. I když trošičku kálí do vlastního hnízda.

Již více než rok čeká marně v Poslanecké sněmovně na projednání sněmovní tisk č. 625 – vládní návrh, kterým se mění horní zákon. Novela odstraňuje některé nedostatky předchozí úpravy a přináší některé novinky. Např. po přijetí tohoto zákona již nebude mít organizace oprávněná k hornické činnosti předkupní právo na pozemky v dobývacím prostoru. Toto ustanovení bude mít pozitivní vliv na hospodářskou soutěž, neboť dojde k narovnání podmínek pro všechny zájemce při koupi pozemků dotčených těžbou. Zároveň toto ustanovení zamezí neoprávněnému nabývání státních pozemků pod záminkou těžby nerostů a možným pozemkovým spekulacím.

Je jasné, že záměrem odstranit některá současná privilegia nepotěším současné privilegované. V daném případě tedy organizace oprávněné k hornické činnosti. Jednou z nejvýznamnějších takovýchto organizací je OKD, a.s. – jediný producent černého uhlí v ČR.

Pan poslanec Petr na plénu horlil za vyřazení zmiňovaného návrhu zákona. Jaksi však opomněl zmínit, co že ho k takového aktivitě vede. Naštěstí obchodní rejstřík je ze zákona veřejně přístupný. Společnost Green Gas DPT, a.s. je dcerou OKD, a.s. Akciová společnost povinně zřizuje dozorčí radu. A kdo myslíte, že je místopředsedou společnosti Green Gas? Správně, Ing. Břetislav Petr. Ale pojďme dál. Na Ostravsku působí i Havířovská teplárenská společnost a.s., která pro teplárnu Karviná odebírá od OKD, a.s. 100  % paliva, ze kterého vyrábí teplo. Konkrétně se jedná o černé uhlí a důlní plyn. I v dozorčí radě této společnosti zasedá pan poslanec Petr – tentokráte jako předseda dozorčí rady. Z oznámení o vykonávaných činnostech, které musejí zákonodárci dle zákona o střetu zájmů podávat, si můžeme u pana poslance Břetislava Petra přečíst, že pracuje i pro Český báňský úřad. Celkem si tak pan Ing. Břetislav Petr ke svému poslaneckému platu přilepší bez několika stokorun o půl milionu korun. Za to jistě chlebodárce požaduje určitou aktivitu.

Reklama

Určitou aktivitu však vyžaduje i zákon o střetu zájmů. Ten v ustanovení svého § 8 odst. 1 stanoví, že: „Veřejný funkcionář je povinen při jednání ústavního orgánu …ve kterém vystoupí v rozpravě,  …oznámit svůj poměr k projednávané věci, jestliže se zřetelem k výsledku projednání věci by mu mohla vzniknout osobní výhoda nebo újma anebo má-li na věci jiný osobní zájem.“ Zajímavý je i druhý odstavec stejného paragrafu: „Oznámení podle odstavce 1 podává příslušný veřejný funkcionář ústně v průběhu jednání, nejpozději však před tím, než orgán přistoupí k hlasování“.

Bohužel vzhledem k poslanecké imunitě pana poslance asi neděsí znění paragrafů 23 a 24 (Přestupku se dopustí veřejný funkcionář, který nepodal oznámení o osobním zájmu podle § 8. Za přestupek podle § 23 lze uložit pokutu do výše 50 000 Kč).